DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • พระมหาปพน, กตสาโร; อนุธิดา, บุญตะวัน (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค/คือ ๑) เพื่อศึกษาอิทธิพลของอาณาจักรลานชางตอวิถีชีวิตคนลุม น้ำโขง ๒) เพื่อศึกษาอิทธิพลของอาณาจักรลานชางตอปรัชญา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีคนลุมน้ำโขง ๓) เพื่อศึกษาอิทธิพลของอาณาจักรลานชางในการส ...
 • ปัญญา, คล้ายเดช; มาริสา, ไสวงาม (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ ๑) เพื่อศึกษาประวัติความเป5นมาของอาณาจักรล านชาง๒) เพื่อศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองของอาณาจักรลานชาง และ ๓) เพื่อศึกษาการลมสลายของอาณาจักรลานชาง
 • สุวิน, ทองปั้น (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค) ๑) เพื่อศึกษาอาณาจักรลานชางและการล มสลายของอาณาจักร ลานชาง ๒) เพื่อศึกษาปรัชญา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนลานชาง ๓) เพื่อศึกษา อิทธิพลของอาณาจักรลานชางที่มีต อวิถีชีวิตคนลุ มน้ำโขง ...
 • ชาญชัย, ฮวดศรี; สุธิพงษ์, สวัสดิ์ทา (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของวัฒนธรรมอีสานทางการเมืองการปกครองผ่านนโยบายของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ ๒) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมอีสาน ๓) ...
 • พระมหาสังคม, ชยานนฺโท (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)
  การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาประวัติและกระบวนการอนุรักษ์ประเพณีบุญแห่กระธูปของชุมชนอาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๒) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญแห่กระธูปของชุมชนอาเภอหนองบัวแดง ๓) เพื่อสืบสา ...

View more