เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืออะไร ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไหน เช็คก่อนเสียสิทธิ์ 2567

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีตารางการจ่ายให้การให้เงินเดือนผู้สูงอายุเท่าไรบ้าง การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ทำได้แล้วหรือไม่ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2567 ต้องลงทะเบียนภายในเดือนไหน มาดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คืออะไร โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ เงินช่วยเหลือบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปโดยจะต้องเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2567 เงินเดือนผู้สูงอายุถือเป็นสวัสดิการของรัฐ โดยรัฐฯ จ่ายเงินเดือนผู้สูงอายุ ตามปีอายุของผู้สูงอายุ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 จะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุดได้ ตั้งแต่มกราคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2567 เพื่อเตรียมรับเงินในปีถัดไป 2567  ตารางการจ่ายยังชีพผู้สูงอายุล่าสุด 

  • บุคคลอายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ย เดือนละ 600 บาท 
  • บุคคลอายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ย เดือนละ 700 บาท 
  • บุคคลอายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ย เดือนละ 800 บาท 
  • บุคคลอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ย เดือนละ 1,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะมีการคำนวณอายุของผู้สูงอายุที่ได้มีการลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุรายเดิมไว้ก่อนอยู่ แล้วโดยการเลื่อนขั้นบันไดตามงบประมาณซึ่งจะไม่มีการเพิ่มเงินเดือนผู้สูงอายุในระหว่างปีงบประมาณ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567ออนไลน์ยังไม่เปิดให้บริการผ่านทางเว็บไซต์เนื่องจากจะยังมีการตรวจสอบเอกสารเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีชื่อในทะเบียนบ้าน กรุณาติดต่อโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ในวันเวลาราชการเท่านั้น

  • พื้นที่กรุงเทพฯ สามารถติดต่อสำนักงานเขต
  • พื้นที่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อสำนักงานเทศบาลหรือ อบต. 

สำหรับรายละเอียดข้อสงสัยลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในท้องถิ่น อบต โดยติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียนโดยตรง หรือจะสอบถามโดยตรงที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเบอร์โทรศัพท์ที่ 02-2419000 ต่อ 4131

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  – เอกสารที่ต้องเตรียม

การเตรียมตัวให้พร้อม โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ซึ่งสามารถมอบอำนาจลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้กรณีที่ไม่สามารถมาลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง 

  • ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐมีรูปถ่ายอยู่บนบัตร กรณีไม่ได้มาติดต่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุดด้วยตนเองจะต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเบี้ยผู้สูงอายุอย่างละ 1 ฉบับ 
  • เตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีมอบอำนาจจะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่รับมอบอำนาจลงทะเบียนด้วย 1 ฉบับ 
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีรับเงินเดือนผู้สูงอายุผ่านธนาคาร