Browsing by Author นายพูลศักดิ์, หอมสมบัติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนามาตรการและวิธีทางสังคมในการดูแลผู้พิการในสังคมไทยนายกวีพล, ศรีหะมงคล; นายพูลศักดิ์, หอมสมบัติ; พระใบฎีกาสุพจน์, ตปสีโล (เกษนคร), ดร.; ดร.นคร, จันทราช
2561การสร้างรูปแบบ มาตรการ และวิธีการดับทุกข์ของผู้พิการในสังคมไทยนายพูลศักดิ์, หอมสมบัติ; พระใบฎีกาสุพจน์, ตปสีโล (เกษนคร), ดร.; ดร.นคร, จันทราช; นายกวีพล, ศรีหะมงคล
2561การใช้นโยบายและการจัดสวัสดิการสาหรับผู้พิการในสังคมไทยพระใบฎีกาสุพจน์, ตปสีโล,ดร.; นายพูลศักดิ์, หอมสมบัติ; ดร.นคร, จันทราช; นายกวีพล, ศรีหะมงคล
2559ครอบครัวรักษาศีล ๕ : รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานีนายพูลศักดิ์, หอมสมบัติ; พระครูธรรมธรศิริวัฒน์, สิริวัฒฺฑโน ผศ.ดร.; พระครูศรีปริยัติยาภิวัฒน์, ผศ.ดร.; พระครูโกศลวิหารคุณ, ดร.; ดร.ธรสิทธิ์, ฉัตรสุวรรณ
2558ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสานนายโสรัจ, นามอ่อน; นายวรวัฒน์, ราชิวงศ์; นายพูลศักดิ์, หอมสมบัติ; นายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน; พระมหาจิตนเรศ, วุฑฺฒิธมฺโม, ผศ.ดร.