Browsing by Author ดร.นคร, จันทราช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การจัดการที่ดินของวัดในพระพุทธศาสนาพระมหาคำพันธ์, ปภากโร,ดร.; พระสุภาพร, เตชธโร; พระสฤทธิ์, สุมโน; ผศ.สุพิมล, ศรศักดา; ดร.นคร, จันทราช
2561การพัฒนามาตรการและวิธีทางสังคมในการดูแลผู้พิการในสังคมไทยนายกวีพล, ศรีหะมงคล; นายพูลศักดิ์, หอมสมบัติ; พระใบฎีกาสุพจน์, ตปสีโล (เกษนคร), ดร.; ดร.นคร, จันทราช
2557การศึกษาเชิงประยุกต์หลักพุทธธรรมกับการแก้ปัญหาบริโภคนิยม ของวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานีดร.นคร, จันทราช; พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี , ดร.; ดร.สิปป์มงคล, ป้องภา; ดร.เพ็ญพรรณ, เฟื่องฟูลอย; ดร.ณัฐสุภรณ์, เตียวเพชรภัสกร
2561การสร้างรูปแบบ มาตรการ และวิธีการดับทุกข์ของผู้พิการในสังคมไทยนายพูลศักดิ์, หอมสมบัติ; พระใบฎีกาสุพจน์, ตปสีโล (เกษนคร), ดร.; ดร.นคร, จันทราช; นายกวีพล, ศรีหะมงคล
2561การใช้นโยบายและการจัดสวัสดิการสาหรับผู้พิการในสังคมไทยพระใบฎีกาสุพจน์, ตปสีโล,ดร.; นายพูลศักดิ์, หอมสมบัติ; ดร.นคร, จันทราช; นายกวีพล, ศรีหะมงคล