Browsing by Author จิรกิตต์ภณ, พิริยสุวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจิรกิตต์ภณ, พิริยสุวัฒน์; พระราชปรีชามุนี, (โคกโพธิ์); พระธนากร, สนฺตมโน; อาทิตย์, วรรณะ
2560การสร้างเสริมจิตสานึกความเป็นพลเมืองดี ด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามแนวพุทธศาสนาจิรกิตต์ภณ, พิริยสุวัฒน์
2561การสร้างเสริมจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามแนวพุทธศาสนาจิรกิตต์ภณ, พิริยสุวัฒน์
2560นิเวศวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดและการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดเลยประพันธ์, สิริปัญโญ; จิรกิตต์ภณ, พิริยสุวัฒน์
2560นิเวศวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดและการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดเลยพระมหาประพันธ์, สิริปัญโญ; จิรกิตต์ภณ, พิริยสุวัฒน์